Home » Privacy

Privacybeleid van Boeijen Music

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Boeijen Music verwerkt van haar Frank Boeijen Informatie-leden en nieuwsbriefleden. Indien je lid wordt van FBI. of om een andere reden persoonsgegevens aan Boeijen Music verstrekt, geef je  uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
FBI, Bionda Kuijsters en zij is bereikbaar via het contactformulier.

2. Welke gegevens verwerkt Boeijen Music en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Boeijen Music verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen en je te informeren over de ontwikkelingen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Boeijen Music gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van FBI te sturen.
Afmelding voor deze mailings is het altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Boeijen Music verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot
maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Boeijen Music passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Boeijen Music gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van FBI kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,
te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Boeijen Music zal je verzoek in behandeling nemen en
je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Boeijen Music je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie via het contactformulier.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.